Logo Sociale Dienst gemeenschaps onderwijs

Medische Kosten

Deze kosten omvat verschillende categorieën van uitgaven met betrekking tot medische zorg.


Medische verblijfskosten

Dit zijn kosten aansluitend op een ziekenhuisopname of revalidatie/herstel die niet door een andere instantie worden terugbetaald. Dit omvat alle kosten voor opname, verzorging en medicatie tijdens het verblijf. Kosten voor telefoon, drank, huur tv, en dergelijke komen niet in aanmerking.

Bij een ziekenhuisopname wordt de premie van de hospitalisatieverzekering in aanmerking genomen. Hiervoor vragen we het overzicht van de tussenkomst van de hospitalisatieverzekering en een bewijs van betaling van de premie.

Prothesekosten

De aankoop van kunstledematen, hoorapparaten, krukken, rolstoel, loopstoel, steunzolen, steunkousen, gebit, tandprothese, bril of andere mechanische of fysische hulpmiddelen ressorteren onder deze rubriek. Alleen de kosten voor aankoop komen in aanmerking, dus niet voor het herstel of de waarborg.

Kosten voor orthodontie voor volwassenen worden niet aanvaard. Bij kinderen komen alleen de kosten voor orthodontie die op de kwijting van de mutualiteit vermeld zijn, in aanmerking.

De noodzaak moet aangetoond zijn door een doktersvoorschrift en de kosten worden slechts gedeeltelijk meegenomen.

De kosten voor plaatsing van een traplift, douchebrancard en dergelijke kunnen gedeeltelijk in aanmerking komen indien er een tussenkomst is van het Vlaams Fonds en worden altijd voorgelegd aan het bestuursorgaan.

Medische en aanverwante kosten

Hieronder valt het remgeld voor ambulante kosten zoals dokter- en tandartsbezoek, apotheek en paramedische behandelingen zoals kine, logopedie, pedicure, osteopathie, ... De algemene regel is dat de Sociale Dienst tussenkomt in kosten die door het RIZIV worden erkend. We werken op basis van verzamelstaat en overzichtslijst kwijtingen van de mutualiteit. Facturen en kwijtingen van de dienstverlener in kwestie komen niet in aanmerking. Steeds de tellerstand en het plafondbedrag van de maximumfactuur, per kalenderjaar, laten attesteren door mutualiteit.

Niet nader gedefineerde kosten

Dit zijn kosten die te maken hebben met een erkende medische problematiek, maar niet onder één van voorgaande rubrieken kunnen worden geplaatst zoals gezinshulp, medisch materiaal, incontinentiemateriaal, ...

Na grondige analyse van de problematiek beslist het bestuursorgaan of en in welke mate de ingebrachte kosten worden aanvaard.

Indien periode

De aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 15 januari tot uiterlijk 31 december volgend op het kalenderjaar waarin de kosten gemaakt werden. Per kalenderjaar wordt één volledig dossier per brievenpost ingestuurd.

Procedure

 1. Formulier SD 1 volledig ingevuld doorsturen samen met:
 2. Bij eerste aanvraag: attest gezinssamenstelling (balie burgerlijke stand woonplaats of www.mijnburgerprofiel.be)
 3. Kinderen die niet meer leerplichtig zijn bewijs van inschrijving aan een hogeschool of universiteit
 4. Indien van toepassing: bewijs mindervaliditeit
 5. Bewijs tewerkstelling GO! (loonbrief)
 6. Indien van toepassing: bewijs huishuur (bankafschrift) of hypothecaire lening (bankafschrift)
 7. Volledig aanslagbiljet personenbelasting met loonbrief en/of pensioenuittreksel
 8. Overzichtslijst aankopen apotheek op voorschrift
 9. Verzamelstaat - overzichtslijst kwijtingen mutualiteit
 10. MAF tellerstand en plafond van alle gezinsleden mutualiteit
 11. Originele ziekenhuisfacturen en/of afrekeningen hospitalisatieverzekering met factuur van (jaar)premie
 12. Originele ambulante facturen met inbegrip van labo-onderzoek(en)
 13. Originele facturen hoortoestellen, bril, lenzen, steunzolen,...
Aanvraag formulier downloaden